Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin Rajdu Rowerowego "Biało-Czerwonej"

Utworzono dnia 05.04.2019

Rajd Rowerowy "Biało-Czerwonej"

Szczucin – 2.05.2019r.

 

REGULAMIN

 

I. Cel imprezy:

1. Promowanie barw biało-czerwonych.

 

2. Zachęcenie do wywieszania flagi narodowej z okazji świąt i rocznic państwowych.

 

3. Popularyzacja jazdy na rowerze, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu

i wypoczynku dla całej rodziny

 

4. Zapoznanie uczestników z walorami krajobrazu, a także historią Szczucina i jego okolic.

 

II. Organizator: Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie

 

Partnerzy: Urząd Miasta i Gminy Szczucin,

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Zespół Historii Drogownictwa

w Szczucinie

 

III. Termin i miejsce realizacji:

 

Rajd odbędzie się 2.05.2019 r. o godz. 11.00

Start - Rynek w Szczucinie, zakończenie - Park Miejski, ul. Wolności.

Trasa rajdu wynosi ok. 25 km, trasa dziecięca 4 km, zaplanowano jeden postój.

Zapisy w SCKiB w Szczucinie do dnia 26.04.2019 r., lub w dniu wyjazdu godzinę przed planowanym startem.

 

 • Rajd ma charakter otwarty – uczestniczyć w nim mogą wszyscy chętni posiadający sprawny rower – zgodnie z obowiązkowym wyposażeniem roweru: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdu oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (dz.U. Z 2003r. Nr 32, poz 262 plus późniejsze zmiany).

Uczestników obowiązują barwy narodowe!

 • Udział w rajdzie jest bezpłatny.

 • Uczestnikiem rajdu jest wyłącznie osoba jadąca na rowerze.

 • Dzieci do lat 10 mogą brać udział w imprezie jedynie pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna. Uczestnicy w wieku od 10 do 18 lat mogą być pod opieką osoby dorosłej lub przedstawić kartę rowerową oraz zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.

 • Organizator rajdu nie zapewnia opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami rajdu.

 • Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów Kodeksu Drogowego oraz poleceń Organizatora i służb porządkowych. W przypadku nadzoru miejsc niebezpiecznych, uczestnicy rajdu zobowiązani są stosować się do poleceń obecnych w tym miejscu funkcjonariuszy Policji, Straży lub Organizatora.

 • W trakcie rajdu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie oraz zakaz zaśmiecania trasy rajdu.

 • Obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu.

 • Uczestnicy powinni zabrać ze sobą na trasę rajdu: napoje, ciepłe okrycie, zabezpieczenie przed deszczem.

 • W przypadku wycofania się z rajdu uczestnik musi powiadomić o tym Organizatora.

 • Zaleca się używanie podczas rajdu kasku ochronnego, dzieci obowiązkowo!

 • Na czele rajdu jedzie PILOT, a na końcu samochód ZAKOŃCZENIE RAJDU.

 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia uczestników od jego stosowania.

 • Organizator nie odpowiada za sprzęt i inne mienie uczestników zaginione podczas rajdu oraz za szkody wyrządzone przez uczestników.

 • Każdy uczestnik rajdu bierze w nim udział na swoją odpowiedzialność – dzieci na odpowiedzialność opiekuna, który podpisał oświadczenie. Poprzez zgłoszenie uczestnik oświadcza, że zna swój stan zdrowia, a także osób pozostających pod jego opieką. Zna i stosuje przepisy ruchu drogowego.

 • Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników rajdu.

 • Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymają drobne gadżety poprawiające bezpieczeństwo i pamiątkowe dyplomy.

 

V. Zasady bezpieczeństwa:

 • Rajd rowerowy odbędzie się zgodnie z zasadami ogólnymi ruchu drogowego, których znajomość i przestrzeganie jest obowiązkiem uczestników. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Organizator przewidział obecność służb pomocniczych Organizatora, co w żaden sposób nie zwalnia uczestników z przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

 • Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa. W szczególności zabrania się wyprzedzania na zjazdach, nagłych zmian kierunku jazdy, zatrzymywania się na trasie przejazdu, "ścigania się", wyprzedzania prawą stroną, itp.

 

REGULAMIN - Rajd Rowerowy "Biało-Czerwonej" Szczucin – 2.05.2019r.